Leveringsvoorwaarden van Bos Systemen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 VAN: BOS SYSTEMEN V.O.F. gevestigd te Scherpenisse

 Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Bos                     : Bos Systemen V.O.F., de gebruiker van deze voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper, verhuurder;
  • Wederpartij       : de wederpartij van Bos, opdrachtgever, koper of huurder;
  • Overeenkomst : de overeenkomst tussen Bos en wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

2.1         De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Bos en wederpartij  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bos, voor de uitvoering waarvan door Bos van diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4         Indien Bos met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5         Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1         Alle aanbiedingen van Bos, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2         Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3         Overeenkomsten waarbij Bos partij is, gelden eerst als gesloten na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel nadat Bos schriftelijk of langs elektronische weg een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard, dan wel bij gebreke daarvan door de feitelijke levering van de verkochte goederen door Bos aan wederpartij;

3.4         Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5         De verkoopprijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn Bos, in euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.6         Bos mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijsverhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;

3.7         Bos is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.8         Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.9         Bos kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Levering

4.1         Levering geschiedt door Bos, tenzij partijen anders overeenkomen;

4.2         Indien Bos voor levering zorg draagt, geschiedt dat steeds aan het bij Bos laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres van wederpartij;

4.3         Bos is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.4         Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Bos deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.5         Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Bos gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is Bos gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt, is Bos gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Bos bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van wederpartij;

4.6         Indien geleverd wordt onder rembours, is Bos gerechtigd rembourskosten in rekening te brengen bij wederpartij;

4.7         Indien Bos een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Bos schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

4.8         Indien Bos gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan Bos ter beschikking heeft gesteld;

4.9         Bos is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Bos is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Modellen, afbeeldingen

5.1         De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2         Is aan wederpartij een monster of afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1         Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 48 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

6.2         Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Bos te worden gemeld;

6.3         Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

6.4         Na het verstrijken van de reclametermijn wordt wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

6.5         Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bos. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

6.6         De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

-       afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;

-       de in aanbieding, advertenties of prijslijsten vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

6.7         Een klacht wordt doorgeleid aan de fabrikant, aangezien de fabrikant instaat voor de deugdelijkheid van de verkochte zaak. De fabrikant zal de klacht onderzoeken en bepalen of de klacht gegrond is;

6.8         Indien een klacht gegrond is, zal Bos het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bos is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in artikel “Aansprakelijkheid” van deze voorwaarden.

Artikel  7 Betaling

7.1         Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Bos aan te geven wijze in euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

7.2         Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3         In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Bos op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

7.4         Betaling dient aan Bos te geschieden, tenzij Bos haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal Bos wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

7.5         Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel  8 Incassokosten

8.1         Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten inincassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

8.2         Indien Bos hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1         Alle door Bos geleverde zaken blijven eigendom van Bos totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Bos gesloten overeenkomsten is nagekomen;

9.2         Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

9.3         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Bos zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.4         Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Bos;

9.5         Door Bos geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet zonder instemming van Bos worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

9.6         Voor het geval dat Bos haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bos of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bos zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1       Bos is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-  wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
-  na het sluiten van de overeenkomst Bos ter kennis gekomen omstandigheden goede  grond geven te vrezen dat wederpartij de       verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal  nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
   voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.2       Voorts is Bos bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bos op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4       Bos behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Annulering

11.1       Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met Bos tot stand is gekomen en voordat Bos aan wederpartij heeft geleverd deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2       Annulering dient schriftelijk te geschieden;

11.3       Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;

11.4       Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan Bos heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.

 Artikel 12 Garantie

12.1       De door Bos geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;        

12.2       Deze garantie is beperkt tot:
-     productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of      ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
-     leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
-     tot vervanging of reparatie van de zaak;

-     tot de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen;

12.3       Deze garantie vervalt:
-     bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van het geleverde;   

-      bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

-      door verloop van 365 dagen na de dag van levering van het product;

12.4       Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1       Indien Bos aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

13.2       Indien Bos aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Bos te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

13.3       Bos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie 

13.4       Bos is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

13.5       Bos is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

13.6       Wederpartij vrijwaart Bos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij  toerekenbaar is;

13.7       Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Bos nimmer aansprakelijk;

13.8       Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Bos nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Bos bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Bos steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

13.9       Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij Bos niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;

13.10     Indien Bos instemt met een retourzending, is Bos gerechtigd hiervoor behandelingskosten
ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

13.11     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bos of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Risico-overgang

14.1       Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

15.1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bos niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bos, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder mede begrepen;

15.3       Bos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bos haar verbintenis had moeten nakomen;

15.4       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5       Voor zoveel Bos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Auteursrechten

16.1       Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bos zich de rechten en bevoegdheden voor die Bos toekomen op grond van de Auteurswet;

16.2       Alle door Bos verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Bos, ongeacht of deze aan wederpartij  of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bos worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

17.2       Indien Bos op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Bos zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Bos niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Bijzondere bepalingen voor: Onderhoud

18.1  De onderhoudsovereenkomst kan worden aangegaan indien wederpartij de betreffende producten bij Bos heeft aangeschaft. Indien wederpartij met apparatuur van derden werkt, is een onderhoudsovereenkomst mogelijk indien Bos dit schriftelijk aangeeft;

18.2  De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar;

18.3  De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden beëindigd. Partijen dienen hierbij een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Indien wederpartij de overeenkomst wil beëindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren per aangetekend post;

18.4  Indien er een hardwarematige licentie aanwezig is, dient deze aan Bos te zijn geretourneerd, alvorens het contract beëindigd kan worden. Bij een softwarematige licentie dient Bos de mogelijkheid te krijgen door middel van online support deze licentie uit de inventaris van wederpartij te verwijderen;

18.5  Indien de overeenkomst niet tijdig en per aangetekende post wordt beëindigd, wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar.

Artikel 19  Bijzondere bepalingen voor: Verhuur  

19.1       De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door Bos opgegeven locatie;

19.2       Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;

19.3       Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door wederpartij wordt afgehaald, dan wel Bos niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover Bos het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien wederpartij niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is Bos gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;

19.4       Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij Bos opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Wederpartij heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;

19.5       Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde;

19.6       Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van
de gehuurde zaken voor rekening van wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

19.7       Gedurende de huurperiode is wederpartij gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed wederpartij te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;

19.8       Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Bos uitgevoerd. Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bos eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

19.9       Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Bos, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van wederpartij zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan Bos te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is Bos te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

19.10     Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bos is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

19.11     Na afloop van de huurperiode is wederpartij verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van Bos c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar wederpartij als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen;

19.12     Indien wederpartij zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal wederpartij aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Bos daaronder begrepen. Wederpartij is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Bos te overhandigen;

19.13     Indien wederpartij het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft Bos het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van Bos de hierdoor ontstane schade bij wederpartij in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal Bos het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Bos zal wederpartij per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

19.14     Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van wederpartij;

19.15     Wederpartij vrijwaart Bos voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken;

19.16     Bos draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;

19.17     Iedere aansprakelijkheid van Bos jegens wederpartij is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Bos met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

19.18     Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Bos te worden ingediend.

Artikel 20 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bos is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard. Niettemin heeft Bos het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bos en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.